kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ע''י שעושים את מעשי המצוות למעלה מהדעת, הגוף איננו מבין מדוע עושים כך, ע''יז זוכים לדעת דקדושה. רב ברוך אשלג בענין אמונה ויראת שמים. Kai darome veiksmo priedermės virš (dabartinio) supratimo, kūnas nesupranta, kodėl taip darome, tada to dėka nusipelnome „šventumo“ supratimo. (Ravas Baruchas Ašlagas apie tikėjimą ir Dangaus baimę).

פנימיות פרשת בחוקותי באור הקבלה והחסידות  

Vidinis savaitinės Toros dalies „Bechukotai“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Savaitinė dalis „Bechukotai“ („Pagal Įstatymus“) parodo mums kelią į ištaisymą „vidurinės linijos“ pagalba. 

Šios „linijos“ atvėrimas mūsų gyvenime duoda galimybę „užpildyti“ šviesa visus sielos trūkumus ir išvengti „teismų“ bei „prakeikimų“.

 

Įvadas.

Dvejose Toros vietose yra pateiktas palaiminimų ir prakeikimų sąrašas,

pagal Izraelio sūnų elgesį.

Vienas Toros knygos „Dvarim“, savaitinėje dalyje „Ki Tavo“,

kitas šioje Toros knygos Vajikra dalyje „Bechukotai“.

Iš tikro, kai Izraelio sūnūs eina Kūrėjo keliu,

Jiems yra garantuojama:

-        Lietūs laiku,

-        Geras derlius,

-        Duona iki soties,

-        Ramus gyvenimas šalyje,

-        Pergalė prieš priešus,

-        Taika žemėje...

Tačiau, jei Izraelis nesilaikys Kūrėjo įstatymų,

tada Izraelį ištiks visa eilė prakeikimų ir kentėjimų...

Pabandykime suprasti kokia yra vidinė šių palaiminimų ir prakeikimų prasmė.

 

„Kūrėjo ranka“.

Šioje savaitinėje dalyje, mes aiškiai matome,

Kad visus mūsų gyvenimo įvykus ar gerus, ar blogus visada nukreipia „Kūrėjo ranka“.

Iš tikro žmogus turi visada save kontroliuoti,

ar jis vykdo Kūrėjo norą, ar ne?

Kas yra „Kūrėjo ranka“?

Tai iš tikro tikslingas Kūrėjo viso pasaulio valdymas nuo pat sukūrimo pradžios,

vedantis visus mus į „Galutinį ištaisymą“,

ir Kūrėjo minties – „Padaryti gera kūrinijai“, realizavimą.

 

Iš „Viršaus“ negali ateiti bausmės – „Indas“ ir „Šviesa“.

Žinome iš šventų knygų, kad iš „Viršaus“ negali ateiti prakeikimai.

Tada, kaip iš tikro šioje savaitinėje dalyje matome visą eilę „baisių prakeiksmų“?

Ar Tora kalbą apie „Žiaurų Kūrėją“,

kuris „sėdi“ Danguje ir grūmoja mums...

„Neduok Dieve“ (חס ושלום„Chas veŠalom“) taip galvoti ir sakyti!

Iš tikro Kūrėjas yra absoliučiai geras,

kaip moko mus vidinės Toros” knygos.

Kabalos išmintis aiškina, kad pasaulyje yra tik dvi materijos:

„Šviesa“ ir „Indas“.

„Šviesa“ yra absoliučiai gera, paslaptimi:

„Iš Viršaus nesileidžia blogis“.

Ir visa problema tik „Inde“,

nes jei „Indas“ yra netinkamas,

tada „Šviesa“ virsta „Tamsa“.

 

Tora ir priedermės yra mums duotos tam,

kad galėtumėme tinkami paruošti „Indus“.

Iš tikro „Indai“ turi būti „pasirengę“ priimti „Šviesą“.

Jeigu „Indai“ yra netinkami,

tada „Šviesa“ užtemsta ir virsta „prakeiksmu“.

Tai labai gerai atspindi „dvasinė kalba“ – ivritas,

kaip tos pačios raidės, pakeisdamos „tvarką“, padaro žodį priešingu.

Tada „malonumas“ (ענג – „oneg“) virsta „skausmu“ (נגע„nega“),

o „gausybė“ (שפע„šefa“) virsta „nusikaltimu“ (פשע„peša“).

Iš tikro net ir mūsų pasaulyje mes matome,

kad viskas priklauso tik nuo „Indo“, nuo „pasiruošimo“.

Todėl vienam žmogui, sportininkui alinančios treniruotės gali būti –

„Kelias į aukštumas“,

o kitam, nepasirengusiam žmogui tai gali atrodyti, kaip „sunkių darbų kalėjimas“.

 

Problemos sprendimas – „dviejų priešingybių harmonija“.

Mūsų pasaulyje matome pastovią dviejų priešingybių konfrontaciją:

-        Kairė yra priešinga dešinei,

-        Tamsa yra priešinga šviesai,

-        Šaltis yra priešingas karščiui,

-        Vyras yra priešingas moteriai.

Tačiau yra „kažkas“, kas šias priešingybes sujungia.

Kabalos išmintyje tai yra vadinama „vidurine linija“.

Tora ir yra ta pagrindinė „vidurinė linija“,

kuri harmonizuoja visą mūsų gyvenimą.

Todėl, jei žmogus nori gyventi teisingai ir protingai,

Jis turi kiekvieną akimirką savęs „klausti“,

ar jo veiksmai, kalbos ir mintys neprieštarauja Toros įstatymams.

 

„(Neracionalūs) Įstatymai“ – „Chukotai“.

 Savaitinė dalis prasideda:

„Jei eisite pagal Mano Įstatymus (בחוקותי – „Bechukotai“)“ (Vajikra 26 – 3).

Raši „Bechukotai“ („pagal Mano Įstatymus“) aiškina,

jei jūs „triūsite“ Toroje.

Iš tikro „Chok“ – (neracionalus) „Įstatymas“ vidiniu Toros supratimu

reiškia didelę mūsų sielos „tamsą“.

Tai tie didžiausi Toros draudžiami malonumai,

kurių nesupranta mano „logika“,

ir kurie įveda mane į „visišką tamsą“.

Toks yra „paleistuvystės“, „vagystės“ ir kiti draudimai.

Paprastai mano „logika“ sako:

„Juk, jei niekas nemato, tai kodėl gi negalima?

Iš tikro šiuos draudimus žmogus neturi matyti,

kaip „nesuprantamus apribojimus

Savaitinė dalis „Bechukotai“ („Pagal Įstatytmus“) parodo mums kelią į

ištaisymą „vidurinės linijos“ pagalba. 

Šios „linijos“ atvėrimas mūsų gyvenime duoda galimybę „užpildyti“

šviesa visus sielos trūkumus ir išvengti „teismų“ bei „prakeikimų“.

 

Išvada.

Matome, kad visi „prakeiksmai“  mūsų gyvenime, tai „raginimai“,

kuo greičiau juos ištaisyti.

Visi „prakeiksmai“ ir „palaiminimai“ mūsų gyvenime,

tai ne „užmokestis“ už atliktą priedermę,

ir ne „bausmė“ už prasižengimą.

Tai taip pat ne Kūrėjo „kerštas“ už nuodėmes.

Iš tikro tai santykis su „šviesos kanalais“:

-        Ar mes, darydami prasižengimus, pažeidžiame šiuos „kanalus“,

            todėl kenčiame patys.

-        Ar mes jų nepažeidžiame,

todėl gauname „Iš Viršaus“ palaiminimą.


Jei žmogus gali „nugalėti save“ ir nepasiduoti „akimirkos malonumui“,

toks žmogus yra vertas, kad Kūrėjas perkeltų jį į aukštesnę „dvasinę pakopą“,

kurios „šviesoje“ šis „momentinis silpnumas“ atrodys „mažų mažiausiai“ juokingu.

Todėl Raši ir aiškina, kad „Bechukotai“ („pagal Mano Įstatymus“) reiškia

  „triūsti“ Toroje.