kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנמשל הוא: התורה נחלקת לב' חלקים: חלק לשיעבוד המקום, כמו תפילין, שופר, ולימוד התורה. חלק לשיעבוד הבריות: כמו, גזלה, ושמרתם לנפשותיכם וכו' גניבא, אונאת איש, להקפיד על נקיות וכו'. בעל הסולם, פרי חכם, אגרות קודש Pasakėčios esmė. Tora dalinasi į dvi dalis. Viena dalis: Pareigos Kūrėjui, kaip tfilinas, šofaras, Toros mokymasis. Kita dalis: Pareigos žmonėms, kaip grobstymas, kuklumas, vagystės, žmogaus išnaudojimas, švaros laikymasis ir t.t. (Baal Sulamas, „Pri Chacham“, „Šventi laiškai“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא רביעאה  

Zohar Akdamat Sefer aZohar Toros Įsakymai. Ketvirtas

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                              (Ištraukos)


                                                           Zohar


Ketvirta priedermė yra žinoti, kad Kūrėjas (הוי''ה Havaja, su gailestingumo savybe) yra Dievas אלהים – Elokim, teismo savybė).
Kaip tu sakai:

„Ir sužinosi šiandien ir priimsi į širdį, kad Kūrėjas (Havaja) yra Dievas (Elokim)“ (Dvarim 4 – 39).
Tai reiškia, kad vardas Elokim (teismas) yra įjungtas į vardą Havaja (gailestingumą), todėl reikia žinoti, kad tai yra viena ir nėra tarp jų skirtumo...


Ir tai – „juoda šviesa“ (malchut) „baltoje šviesoje“ (zeir anpin) ir nėra tarp jų skirtumo, o viskas yra „viena“.
Ir tai – „baltas debesis“ dieną, ir „ugnies debesis“ – naktį (Izraeliui einant iš Egipto).
Tai reiškia „dienos savybė“ (zeir anpin) ir „nakties savybė“ (malchut) turi išsitaisyti viena kita, t.y. susijungti, kad „šviestų“,

kaip parašyta: „kad šviestų ant žemės“...


Ir tai „pirmos gyvatės“ nuodėmė, nes „sujungė“ apačioje ir „atskyrė“ viršuje, todėl atnešė į pasaulį tą, ką atnešė. Iš tikro turime „atskirti“ apačioje ir „sujungti“ viršuje.
„Juodą šviesą“ (malchut – teismą) turime „sujungti“ viršuje su „balta šviesa“ (zeir anpin – gailestingumu) į vieningą sąjungą,

kad susijungtų spalvos į vieną ir atsiskirtų nuo blogio...Ir su visu tuo turime žinoti, kad Elokim (teismas) yra Havaja (gailestingumas) viskas yra viena be atsiskyrimo, t.y. Havaja yra Elokim.
Ir kai žmogus sužino, kad viskas vieninga ir nedaro išskyrimo, tada netgi „kita pusė“ (blogis) dingsta iš pasaulio.
Ir jau nieko nebeįtakoja apačioje..


Ir tai paslaptis, parašyta:

„Ir bus šviesuliais (limeorot) למאורות“ (Berešit 1 – 15).
Žodį: „šviesuliais“ (limeorot) למאורות sudaro raidės אור (or) – „šviesa“ ir מות (mavet) – „mirtis“.
Nes žievė (klipa) eina už smegenų (branduolio).
Smegenys (branduolys) – אור (or) „šviesa“, o kita pusė (žievė, klipa, blogis) מות (mavet) – „mirtis“.
Raidės „šviesa“ אור žodyje „šviesuliais“ למאורות yra sujungtos (eina iš eilės), o raidės מות (mavet) – „mirtis“ yra atskirtos.
Ir kai „šviesa“ dingsta (pakyla) iš ten, tada atskirtos raidės susijungia raidės į žodį מות (mavet) „mirtis“...


Nuo tų raidžių pradėjo Chava (Ieva) ir sąlygojo pasauliui blogį.
Kaip parašyta:

„Ir pamatė ותרא (vatere) moteris, kad geras medis“ (Berešit 3 – 6).
Sugrąžino raides iš žodžio „šviesuliai“ (meorot) מאורות atgal.
Taigi paėmė iš žodžio מאורות (meorot) „šviesuliai“ raides ותרא „ir pamatė“, ir žodyje liko raidės „Mem“ ir „Vav“ מ''ו .
Tada šios raidės pasiėmė su savimi raidę „Tav“ ת ir pasidarė žodis מות (mavet) „mirtis“.
Taip Chava (Ieva) sąlygojo pasauliui mirtį, kaip ir parašyta.