kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנמשל הוא: התורה נחלקת לב' חלקים: חלק לשיעבוד המקום, כמו תפילין, שופר, ולימוד התורה. חלק לשיעבוד הבריות: כמו, גזלה, ושמרתם לנפשותיכם וכו' גניבא, אונאת איש, להקפיד על נקיות וכו'. בעל הסולם, פרי חכם, אגרות קודש Pasakėčios esmė. Tora dalinasi į dvi dalis. Viena dalis: Pareigos Kūrėjui, kaip tfilinas, šofaras, Toros mokymasis. Kita dalis: Pareigos žmonėms, kaip grobstymas, kuklumas, vagystės, žmogaus išnaudojimas, švaros laikymasis ir t.t. (Baal Sulamas, „Pri Chacham“, „Šventi laiškai“)

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה כג  

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                      23.


Dabar tampa aišku, kodėl Tora buvo duota būtent Izraelio tautai, ir čia negali būti dviejų nuomonių.
Iš tikro galutinis kūrimo tikslas yra iškeltas bendrai visai žmonių rasei: juodam, baltam ir gelsvam, t.y. kiekvienam žmogui be jokio skirtumo iš esmės.
Tačiau žmogaus prigimtis „nusileido“ iki paskutinio „meilės sau“ taško, t.y. iki absoliutaus egoizmo lygio, be jokių išlygų „viešpataujančio“ visoje žmonijoje.
Todėl nebuvo jokių šansų išaiškinti tautoms, kad jos sutiktų išeiti iš savo siauro ir tamsaus egoistinio „pasaulėlio“ į platų ir šviesų „meilės artimui“ pasaulį.


Ir tai pavyko tik Izraelio tautai, kuri baisiuose kentėjimuose 400 metų vergavo barbariškai Egipto karalystei.
Kaip pasakė išminčiai:
„Kaip druska „pasaldina“ (daro tinkamą) mėsą, taip kentėjimai „išvalo“ nuodėmes“.
Tai reiškia, kad kentėjimai atneša žmogaus sielai didelį išsityrinimą.


Ir dar priedo, Izraelio tautai talkino „šventųjų tėvų“ tyrumas bei nuopelnai, o tai yra svarbiausia priežastis.
Kaip apie tai liudija daugelis vietų Toroje.
Iš tikro dviejų šių faktorių dėka Izraelio tauta tapo pasirengusi šiam išaukštintam vaidmeniui.


Todėl Tora naudoja vienaskaitą, rašydama apie Izraelio tautos žmones šioje būsenoje:
„Ir išsidėstė Izraelis prie (Sinajaus) kalno“.
Kaip paaiškino išminčiai:
„Kaip vienas žmogus su viena širdimi“.
Iš tikro kiekvienas Izraelio tautos narys visiškai atsitraukė nuo meilės sau, ir visas kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas buvo tik:
„Atnešti naudą artimui“.
Kaip paaiškinome apie priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Ir kiekvienas tautos individas lyg susijungė į vieną „kūną“ bei pasidarė:
„Kaip vienas žmogus, su viena širdimi“, ir tik tada jie tapo verti gauti Torą.