kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • על פי הוראתם של הענפים הללו על שרשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהי' נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לעיל. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dvasinės „šakos“ nurodo į savo „šaknis“, kurios būtinai egzistuoja aukštutiniame pasaulyje. Ir nėra jokio dalyko „apatiniame“ pasaulyje, kaip atitikmuo, neišeinančio iš „aukštutinio“ pasaulio, pagal „spaudo“ ir „atspaudo“ pavyzdį, kaip yra paaiškinta aukščiau. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הקדמת פי חכם ה, ו  

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                    5.


Iš kabalos knygų, išminčių bei Zoharo yra žinoma, kad švento vardo „Šventas ir Palaimintas“ (הקב''ה) paslaptis liečia Kūrėjo vardą „Havaja“ (הוי''ה).
Ir šis šventas vardas apima visus Kūrėjo vardus iki „pačių aukštybių“.
Todėl tai mus moko, kad „Tora ir Palaimintas Kūrėjas yra viena“.


Iš tikro nors daugumos žmonių akys mato Toroje tik pasakojimus, įstatymus ir įstatus,
tačiau, kaip jau išaiškinome, kad tai – „auksiniai obuoliai ant sidabro lėkštučių“.
Žinome, kad Toros priedermės vadinasi „613 užstatų“, ir kaip pasakė išminčiai:
„Visa Tora yra Kūrėjo vardai“.
Todėl išeina, kad „Tora ir Palaimintas Kūrėjas yra viena“.


Iš tikro tai yra bendrumo ir atskirumo aspektas, t.y. Kūrėjas apima visus šventus vardus ir visą šviesą, o Tora dalinasi ir apima 613 šviesų.
Todėl visos šviesos kartu, tai „Vieno“, paties Kūrėjo paslaptis.
(Ir užtenka suprantančiam).


Dabar mus reikia išsiaiškinti „Izraelio“ aspektą.
Pirmiausiai reikia suprasti formų gausybę dvasingume, t.y. kaip ir kuo visos šios formos dalinasi bei atsiskiria viena nuo kitos.
Žinome, kad materialūs dalykai yra atskiriami peiliu ir pan., t.y. arba juos atskiria vieta ir laikas.
Tačiau viso šito negalima galvoti apie dvasingumą, nes dvasingumas, kaip yra žinoma, yra aukščiau vietos ir laiko.
Ir reikia žinoti, kad visas skirtumas dvasingume ir aukštutinėse šviesose, yra tik „formų skirtumas“.


Kaip pavyzdžiui matome ir iš žmonių sielų, kad vienas žmogus nuo kito skiriasi „formų skirtumu“,
t.y. vieno žmogaus siela yra „gera“,
kito – „bloga“,
vieno – „protinga“,
kito – „kvaila“, ir pan.
Kaip pasakė išminčiai:
„Kaip žmonių veidai skiriasi vienas nuo kito, taip ir jų nuomonės skiriasi viena nuo kitos“.
Ir dabar suprantama, kad jei pas visus žmones būtų vienodas intelektas ir tos pačios nuomonės, bei polinkiai, be jokio skirtumo, tada visos sielos pasaulyje skaitytųsi, kaip viena siela.
Kaip saulės šviesa vienodai šviečia visiems pasaulio gyventojams, ir nesiskaito, kad saulės šviesoje yra kokie tai pakitimai.
Taip ir būtų viena „protinga siela“, apsirengusi daugeliu kūnų, nes vietų skirtumas visai neatskiria dvasingume, jei nėra „formų skirtumo“.
Ir gerai įsižiūrėk.                                                                                6.


Ir dabar galime suprasti „Izraelio sūnų“ sielų paslaptį, kad tai yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“.
Tai reiškia, kad sielos nusileido iš dvasinių aukštumų, pakopa po pakopos „priežasties ir pasekmės“ būdu, kol tapo „tinkamos“ įeiti į mūsų pasaulį ir „apsirengti“ materialiu „purvinu“ kūnu.
Ir tada, sielos Toros laikymosi bei Jos priedermių vykdymo dėka, pakopa po pakopos, pakyla kol „įgauna“ pilną savo „aukštį“, ir gali gauti, jau iš anksto joms paruoštą, užmokestį.


Tai reiškia, kad sielos suvokia ir „pasiekia“ šventąją Tora aspektu:
„Kūrėjo vardai“, ir tai yra „613 užstatų paslaptis“.
Iš tikro savo „proto akimis“ matome, kad
„Tora ir Izraelis yra viena“.
Ir visas skirtumas tarp „Toros“ ir „sielos“, tai tik pagal, „formų skirtumą“, esantį sieloje, nes šviesos aspektas sieloje sumažėjo iki minimumo.
Tačiau „Tora“ yra paprasta šviesa, išeinanti iš Palaiminto Kūrėjo Esmės, kurio didumui ir išaukštinimui nėra ribų, nes
„Tora ir Kūrėjas yra viena“.


Ir kai siela „įgauna“ visą savo „aukštį“, ji gauna Torą „Kūrėjo vardų“ paslaptimi.
Iš tikro tada siela „pasiekia“ – suvokia visą šviesą, glūdinčią – užstatytą Toroje ir priedermėse.
Tada savaime aišku, kad „sielos šviesa“ yra lygi „Toros šviesai“, nes jau „pasiekė“ visą Toros šviesą.
Tačiau, kol dar siela nepasiekė nors mažiausios dalies iš bendros Toros šviesos, ji nesiskaito tobula.


Todėl visa Toros šviesa bendrai yra paruošta sieloms, kaip paaiškinta:
„Ko nepasiekei, to negalima apibrėžti ir pavadinti vardu“.
Ir kol siela dar nepasiekė visos jai paruoštos šviesos, siela nėra tobula.
Kaip parašyta, jei pasakys žmogus:
„Įvykdysiu visą Torą, išskyrus vieną dalyką“, toks žmogus skaitosi „visiškas nusidėjėlis“, nes kaip galima abejoti Toros vykdymu?


Tai pat iš „613 užstatų“ užmokesčio aspekto supraskime, kad jei čia galiausiai truks kokio tai „mažo“, ar „didelio“ dalyko, tai jau visiškai nesiskaitys tobulumu.
Todėl išaiškėja, kad „Tora ir Izraelis yra viena“ absoliučiai, nes nėra tarp jų „formų skirtumo“, ir jie skaitosi absoliučia vienove.
Ir įsižiūrėk gerai į šiuos labai subtilius dalykus.