kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שערי קדושה חלק א שער ד  

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                              2.


Ketvirta dalis, priedermės, kurių įvykdymą žmogus turi ieškoti.


1. Atskirti (nuo derliaus) aukojimą – „didžiąją truma“.
2. Atskirti „dešimtinės“ aukojimą.
3. Atskirti „pirmąją dešimtinę“.
4. Atskirti „antrąją dešimtinę“.
5. Palikti vargšams „pea“ (nenuimtą nuo derliaus lauko kraštą), nukritusias varpas, užmirštus paimti pėdus. Palikti vargšams, skinant nukritusias vynuoges, smulkias vynuogių kekes.
6. Atiduoti kohenui košerinių gyvūnų pirmgimius.
7. Išpirkti asilo pirmgimį.
8. Sulaužyti asilo pirmgimiui sprandą.
9. Naudoti (Izraelio žemėje) tik ketvirtų metų vaisius.
10. Atiduoti kohenui gyvulio petį, žandikaulius ir skrandį.
11. Atiduoti kohenui pirmo avies kirpimo vilną.
12. Sugrąžinti surastus, kieno tai pamestus, daiktus.
13. Sugrąžinti pagrobtą turtą.
14. Gojui skolinti su procentais.
15. Išsireikalauti skolą iš svetimšalio.
16. Išnaikinti „avoda zara“ (stabmeldystę).
17. Patikrinti ir naudoti teisingas svarstykles, saiką ir matą.
18. Išpančioti nukritusį gyvulį.
19. Pakelti nukritusį gyvulį.
20. Prisiekti teisme Kūrėjo vardu.
21. Išvaryti iš lizdo paukštį.
22. Paskersti gyvulį, žvėrį ir paukštį.
23. Užpilti žemėmis paskerstų gyvulio ir paukščio kraują.
24. Šaukti ir maldauti maldoje, ištikus bendruomenę bėdai ח''ו (neduok dieve),
trimituoti trimitu ir pūsti šofarą.
25. Ilsėtis nuo žemės darbų septintais (šmita) metais.
26. Atsisakyti nuo derliaus septintais metais (čia yra ginčas: ar tai Toros ar išminčių liepimas).
27. Išsiskiriant su žmona, parašyti „get“ (skyrybų raštą).
28. Nazirui auginti plaukus.
29. Gelbėti persekiojamus.
30. Priversti prievartautoją vesti savo auką.
31. Priversti žmonos šmeižikui gyventi su apšmeižta žmona visą gyvenimą.
32. Atiduoti už Kūrėją net sielą (gyvybę).
33. Paskirti teisėjus ir teismo vykdytojus.
34. Nekreipti dėmesio į teisiamojo visuomeninę, ar materialią padėtį.
35. Liudyti teisme.
36. Nuteisti neteisingus liudininkus.
37. Tyrinėti liudininkus.
38. Neuždėti, ką tik vedusiam, sunkių įpareigojimų.
39. Teisti už visų rūšių įžadų sulaužymą.
40. Atlyginti piniginius nuostolius, ar turtinę žalą. Teisti už padarytą žalą gyvuliams, teisti už jaučio subadymą, teisti už kūno sužalojimą. Teisti už duobės iškasimą artimui, kad padaryti žalą, teisti už padegimą. Teisti už, patikėtų saugoti daiktų, praradimą. Teisti už visas pirkimo ar pardavimo žalas. Teisti už visus priimtus ir nevykdomus žodinius įsipareigojimus. Laikytis palikimo įstatymų.
41. Įpareigoti vagiui materialiai atlyginti nuostolius.
42. Sekti pagal daugumą.


Penkta dalis, priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės, ir šią  galimybę suteikia pats Kūrėjas.


1. Išpirkti pirgimį sūnų (pas koheną).
2. Paimti į žmonas mirusio brolio žmoną.
3. Išlaisvinti mirusio brolio žmoną nuo šios priedermės.


(Šešta dalis) Priedermės, kurias pridėjo išminčiai.


1. Uždegti Šabato žvakes.
2. Uždegti Chanukos žvakes.
3. Perskaityti per Purimą „Esteros Megilą”.
4. Nuplauti rankas (prieš valgį).
5. „Eruv chacerot” – „apjungti kiemus” (per Šabatą ir šventes).
6. „Eruv tchumin” – „apjungti teritorijas”, vardan priedermės.
7. „Eruv tavšilin” – „apjungti” maisto produktus (Šabatui ir šventėm).
8. Įstatymai apie bendras valdas.
9. Pasninkauti keturis pasninkus (ir Esteros pasninką):
a) 17 tamuzo.
b) 9 avo.
c) 3 tišrei.
d) 10 teveto
e) Esteros pasninką.
10. Pasninkauti bendruomenės pasninkus (dėl bendrų bėdų).


(Septinta dalis) Priedermės „daryk“ pagal autorius (išminčius)


1. Bodėtis (šlykštėtis) netinkamais (nešvariais, nekošeriniais) indais.
2. Panardinti (apiplauti) naujus indus.
3. Tikrinti ar nėra chameco 14 Nisano naktį.
4. Valgyti „maror” (karčiąsias žoles) pirmą Pesacho naktį.
5. Laiminti už visas priedermes, už visus stebuklus, ir už visus gyvenimo įvykius.
6. Skaityti Torą laiku, nustatytu mūsų mokytojo Moše, t.y. per Šabatus, švenčių dienomis ir t. t.