kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לספר הזהר  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                               69.


Tikunim Zohar parašyta (tikun 30):
„Atsibuskite ir atsikelkite dėl šventos Šchinos,
nes pas jus širdis tuščia, be suvokimo,
kad pažinti ir suprasti Ją, nors Ji ir yra jumyse“.


Apie šią paslaptį parašyta (Ješaja 40):
„Balsas šaukia”,
t.y. „balsas“ beldžiasi į kiekvieno Izraelio (Isra El – tiesiai į Kūrėją) žmogaus širdį,
ir kviečia šaukti ir melstis, dėl šventosios Šchinos pakėlimo.
Ir šventoji Šchina – tai viso Izraelio sielų suma“.
(Ir pateikia įrodymą iš Ješaja „pašauk dėl savo nuodėmių“,
t.y. „pašauk“ reiškia „melskis“).


Tačiau Šchina klausia:
„Ką pašaukti?“,
t.y. „nėra Manyje jėgų, pakelti Save iš dulkių“.
Juk „visi kūnai (žmonės), kaip gyvuliai“,
nes visi, kaip gyvuliai, valgantys žolę“,
t.y. visi vykdo priedermes be vidinio suvokimo, kaip gyvuliai.
Ir visas jų gerumas tik „kaip lauko žiedai“,
t.y. visą gerumą jie daro tik dėl savęs.
Tai reiškia, kad visas priedermes jie vykdo be intencijos,
kad suteikti malonią dvasią Kūrėjui,
t.y. visas priedermes vykdo savo naudai.


„Ir netgi geriausi iš jų, kurie paskyrė visą savo laiką Toros mokymui,
tai daro dėl savo kūniškų reikmių naudos“,
be teisingos intencijos, kad suteikti malonumą Kūrėjui.
„Tada dvasia išeina ir jau nebegrįžta niekada, t. y. Mašiacho dvasia“.
Tai reiškia, kad ši dvasia turi išgelbėti Izraelį iš visų bėdų iki pilno išsivadavimo (geula),
kad išsipildytų „ir bus pilna žemė žinių apie Kūrėją“.
Tačiau ši dvasia pakyla ir dingsta ir jau nebešviečia pasauliui.


„Vargas tiems žmonėms, kurie sąlygoja,
kad Mašiacho dvasia pasitraukia iš pasaulio ir negali sugrįžti,
nes jie padaro Torą „sausu mokymu“,
ir „nepalaisto“ Ją gyvybės, intelekto ir pažinimo „drėgme“.
Iš tikro jie apsiriboja tik „sausu“ priedermių laikymusi,
ir visai nenori stengtis suprasti vidinę Toros pusę – kabalos išmintį,
t. y. sužinoti ir suvokti „Toros paslaptis“ ir „priedermių skonius“.
„Vargas jiems, nes jie savo veiksmais sąlygoja skurdą, sugriovimus, grobstymus, panieką, skerdynes ir genocidą pasaulyje“.


                                                            70.


Iš tikro kol visi, užsiimantys Tora, nevertina savo „vidinės“ pusės,
t.y. neužsiima „vidine“ Tora, ir skaito tai ne pirmo svarbumo dalyku,
neturinčiu didelės vertės pasaulyje.
Tai reiškia, jei šie žmonės užsiima Tora tik retkarčiais, o ne „ir dieną ir naktį“,
jie tampa, kaip „akli apčiupinėjantys sieną“.
Būtent tuo jie stiprina savo „išorinę“ pusę – „kūno naudą“,
o „išorinę“ Torą iškelia virš „vidinės“.


Šie žmonės savo veiksmais, kiekvienas pagal savo lygį, sąlygoja,
kad stiprėtų viso pasaulio „išorinė“ pusė, virš „vidinės“.
Ir tada bendrai Izraelio „išorinė“ pusė, ir tai „pasaulių tautos“ Izraelyje,
sustiprėja ir nužemina „vidinę“ Izraelio pusę, t. y. „Toros didžiuosius“.
Tada ir pasaulio tautų „išorinė“ pusė, t. y. visi „griovėjai“, nužemina savo „vidinę“ pusę,
t.y. „pasaulio tautų teisuolius“.


Ir bendrai viso pasaulio „išorė“ nužemina „Izraelio sūnus“ – pasaulio „vidinę“ pusę.
Todėl tokioje kartoje viso pasaulio griovėjai, esantys pasaulio tautose,
pakelia galvas, ir nori sunaikinti bei išžudyti Izraelio sūnus.
Kaip pasakė išminčiai:
„Katastrofos ateina į pasaulį tik dėl Izraelio“ (Talmudas, Jevamot 63).

Kaip parašyta „Tikunim Zohar“, tada šie žmonės „sąlygoja skurdą, griovimus, išnaikinimą, skerdynes ir genocidą visame pasaulyje“.
Todėl mes (mūsų karta) dėl mūsų didelių nuodėmių ir tapome liudininkais,
viso kas parašyta „Tikunim“ (Antro pasaulinio karo).


Ir ne tik, bet labiausiai šis „Teismas“ palietė būtent geriausius iš mūsų.
Kaip parašyta:
„Teismas prasideda būtent nuo teisuolių“ (Talmudas, Bava Kama 60).
Tai reiškia, kad iš viso geriausių Toros išminčių žiedo,
kuris buvo Lenkijoje ir Lietuvoje,
liko tik tie, kurie spėjo išsigelbėti Šventoje žemėje (Izraelyje)...
Ir dabar tik mums, išsigelbėjusiems yra uždėtas uždavinys ištaisyti „šį didelį nukrypimą“.
Todėl nuo šiol kiekvienas iš mūsų išsigelbėjusių turi priimti visa siela ir visomis jėgomis kuo labiau stiprinti „vidinę“ Toros pusę, ir pakelti ją į tinkamą vietą,
t.y. padidinti „vidinės“ Toros svarbumą virš „išorinės“.


Tada kiekvienas iš mūsų nusipelnys „iškelti“ savo vidinę pusę – „Izraelio“ aspektą žmoguje,
virš „išorinės“ pusės, „pasaulio tautų“.
Ir ši jėga ateis į visą „Izraelį“ bendrai,
o „pasaulio tautos“ mumyse pripažins „vidinės“ Izraelio savybės šlovę ir pranašumą,
bei paklus „vidinei“ pusei.
Taip pat tada sustiprės „vidinė“ pasaulio tautų pusę,
ir tai „pasaulio tautų teisuoliai“,
kurie nugalės savo „išorinę“ pusę, t. y. „griovėjus“.
Taip sustiprės viso pasaulio „vidaus“, t. y. Izraelio šlovė ir pranašumas,
bei nugalės savo „išorinę“ – „pasaulio tautų“ pusę.


Ir tada visos pasaulio tautos pripažins Izraelio pranašumą,
bei išsipildys pranašo Ješajahu (Izaijas 14) žodžiai:
„Ir paims juos tautos ir atves į savo vietą, ir paveldės „Izraelio namai“ Kūrėjo žemę“.
Taip pat:
„Ir atves tavo (Izraeli) sūnus už skvernų ir dukteris atneš ant pečių...(Izaijas 39).
Kaip parašyta knygoje Zohar (Naso):
„Šios knygos (t.y. knygos Zohar) pagalba su Kūrėjo malone išeis Izraelis iš tremties (galuto)“.
Amen.
Tegul taip ir atsitinka.