kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

ספר שערי קדושה חלק א שער א 

„Šventumo vartai“, Pirma dalis, Pirmieji

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
4.

Lygiai tas pats atsitinka, kai žmogus atlieka vieną iš 365 priedermių „nedaryk“.
Kaip pasakė mūsų mokytojai:
„Jei žmogus sėdės ir neprasižengs, duodamas jam užmokestis, lyg būtų įvykdęs priedermę“ (Talmudas, Kidušin).
Dvasinis maistas, kuris yra gaunamas vykdant veiksmo priedermes,
gali būti gaunamas ir 365 gyslomis (nedarant draudžiamų dalykų),
tam kad atgaivinti ir maitinti 248 sielos dvasinius organus.
Tačiau, jei žmogus įvykdo kokį tai prasižengimą,
tada užsikemša atitinkamas vamzdis, susijęs su šiuo prasižengimu.
Tai reiškia, kad užsikemša klipos maisto nešvarumais זוהמא (zohema), prilimpančiais prie to vamzdžio.
Ir kai šis vamzdis„užsikemša“, šis organas, į kurį ateina šis vamzdis, išdžiūva.

Nors ir nors šis organas nėra pažeistas negrįžtamai,
kaip prasižengus su veiksmo priedermėmis, bet jis jau turi „defektą“.
Todėl privalo žmogus iš visų jėgų ieškoti, kaip įvykdyti 613 priedermes.
Ir kai žmogus įvykdys kokią tai tai veiksmo priedermę,
tada jis galės pašalinti iš atitinkamo sielos organo,
susijusio su šia priederme, klipos nešvarumą.
Ir tada dvasinis organas galės normaliai funkcionuoti,
nes tada ant jo nusileis dvasinis šventumas,
nes jau bus pašalintas klipos nešvarumas.


Apie tai parašyta:
„Ir bus jūsų nuodėmės ant jūsų kaulų“ (Jechezkel 32 – 27),
nes kai viena pusė pakyla, kita, krenta.
Ir taip pat, jei pasitaikys žmogui koks prasižengimas, bet jis susilaikys,
tada taip pat dings nešvarumas iš atitinkamos dvasinės gyslos,
susijusios su tuo prasižengimu.
Iš tikro tada žmogus galės pritraukti dvasinę šviesą (gausybę) per šį „dvasinį vamzdį“,
o jo siela pasidarys Palaiminto Kūrėjo šventumo sostu ir vežimu ( מרכבה - merkava).
Ir tai paslaptis: „Tėvai yra merkava“ (Berešit raba, Zohar).