kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שערי קדושה חלק א שער ד  

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį5.


Aštunta dalis.


Toros priedermės „daryk“, kurias pateikia knyga Zohar.


1. Prisiminti išėjimą iš Egipto, Toros ištraukoje apie cicitą, dieną ir naktį.

2. Kiekvieną dieną prisiminti Šabato dieną.

3. Prisiminti dieną, kai stovėjai prieš Kūrėją prie Chorevo kalno.

4. Prisiminti, kaip pykdei Kūrėją dykumoje.

5. Prisiminti, ką padarė Kūrėjas Mirjam.

6. Laiminti Torą, stovint prieš Ją.

7. Žiūrėti į cicitą, sakant (Šma maldoje) „ir matysite jį (cicitą)“.

8. Padaryti pilną „sugrįžimą“ (atgailą).

9. Bijoti Kūrėjo rytinėje maldoje „apie aukojimus“ ir „šlovinimuose“.

10. Mylėti Kūrėją, tariant maldoje „amžina meile“ ir „mylėk savo Kūrėją“.

11. Laiminti Kūrėją maldoje, tariant „ir bus pašlovintas“, taip pat

„sukuriantis šviesą“, taip pat „sukuriantis šviesulius“, ir visose „Šma“

septyniuose palaiminimuose, kiekvieną rytą ir vakarą.

12. Pašventinti palaimintą Kūrėjo vardą su begaliniu atsidavimu, jėga ir

veržlumu, tariant: „(Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra mūsų Dievas,

Kūrėjas yra vienas“.

13. Pašventinti Kūrėjo vardą, tariant kadišą“.

14. Atiduoti savo sielą iki mirties ir „susilieti“ su Kūrėju „kritime veidu

žemyn“, tariant „į tave Kūrėjau pakeliu savo sielą“.

15. Žinoti, kad Kūrėjas (gailestingumo savybe) yra Dievas (teismo savybė), tariant:

„(Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas, Kūrėjas yra vienas“.

16. Mėgautis per Šabatą.

17. Atskirti šventės dienas nuo kasdienybės.

18. Skaityti Halelį reikiamu laiku.

19. Prisiekti Kūrėjo vardu, vykdant priedermę.

20. Sakyti palaiminimą ir dėkoti už visų rūšių malonumus.

21. Per Jom Kipurim apriboti save penkių rūšių“ apribojimais (valgis,

gėrimas, lytinis artumas, pasitepimas kremu, odinės avalynės nešiojimas).

22. Sudeginti chamecą 14 nisano mėnesio dieną.

23. Atiduoti pagarbą senam žmogui ir „talmid chacham“ (išminčiui,

žmogui, besimokančiam Torą).

24. Kukliai elgtis tualete.

25. Pateisinti visus (nemalonius) įvykius, kaip Dangaus teismą.

26. Atiduoti paaukojimą iš „jafa“ (iš visko ko geriausio).

27. Pastatyti (padaryti) maldos namus ir melstis ten.

28. Išnaikinti avoda zara“ (stabmeldystės) vardą.

29. Kalbėti apie avoda zara“ (stabmeldystę) su panieka.

30. Iškirsti avoda zara“ (stabmeldžių) giraites.

31. Sudeginti avoda zara“ (stabmeldžių) giraites.

32. Sudayžyti „avoda zara“ (stabmeldystės) statulas,stulpus (paminklus),

sunaikinti ritualines „avoda zara“ (stabmeldžių) aukštumas, sunaikinti

„avoda zara“ (stabmeldžių) aukurus.

33. Sunaikinti avoda zara“ (stabmeldystės) ritualinius – kultinius indus.

34. Atsiskirti nuo žmonos, artėjant menstruacijoms, užbaigti lytinius

santykius iškart, pamačius kraują.

35. Bijoti talmid chacham“ (besimokančioToros, išminčiaus).

36. „Apsipjaustyti“ širdies „orla“ (netyrumus).

37. Mylėti (konstruktyvią) kritiką ir priekaištus.

38. Padaryti sau svarbius teismo sprendimus.

39. Su Kūrėju būti atviru, pilnai pasitikinčiu.

40. Nesižavėti ir neklausyti ekstrasensų, būrėjų, kerėtojų, ateities ir likimo žinotojų.

41. Mylėti artimą ir, net jam to nežinant (to neparodant), persverti jį

(vertinti) į nuopelnų pusę.

42. Linkėti tarp draugų „Šalom“ (taikos ir sutarimo), įgyvendinti nuostatą

„gera jam su tavim“, gražinti artimam skolos procentus.

43. Visais atvejais (išskyrus tris: paleistuvystė, nužudymas, „avoda zara“)

iškelti gyvybės ir sveikatos prioritetą aukščiau, net už Toros priedermes.

44. Panaikinti žmonos ar dukters įžadus.

45. Mokyti įstatymus.

46. Vykdyti nuostatą „tolinkis nuo melo“.

47. Laikytis įstatymų apie bendrą turtą, bendrą veiklą.

48. Laikytis įstatymų dėl žemės ginčų.

49. Laikytis visų ieškovo ir atsakovo įstatymų.