kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שלבי הסולם חנוכה נר חנוכה 

Šlavei haSulam „Chanukos žvakė“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)


Talmude, traktate „Šabat“ parašyta:
„Kas svarbiau ar Šabato žvakė ar Chanukos žvakė?
Ir atsako, kad Šabato žvakė svarbiau, nes tai taika namuose“.
Kad galėtumėme tai suprasti, turime pirmiausiai išsiaiškinti tris dalykus dvasiniu aspektu:

1.Kas yra Šabatas?

2.Kas yra taika namuose?

3.Kas yra Chanuka?
Apie Šabatą pasakė išminčiai, kad tai:
„Lyg pasaulis, kuris ateis“ (Talmudas, Brachot).
Kaip parašyta Šabato maldoje:
„Tu pašventinai septintą dieną savo Vardui,
kaip galutinį dangaus ir žemės sukūrimo tikslą“.
Galutinis tikslas reiškia, tai kad visi turime jį pasiekti.


Dabar galime paaiškinti „kas yra Chanuka?“
Jei yra kūrimo tikslas, todėl turi būti ir priemonės,
tai yra darbas, kad būtų galima šį tikslą pasiekti.
Chanukos ir šventė atspindi šį ištaisymą kūrimo tikslo pasiekimui,
t. y. „Chanukos stebuklas“ lietė tik dvasingumą.
Kaip pasakyta Chanukos „stebuklo palaiminime“:
„Kai nusidėjėlių graikų karalystė uždraudė Izraelio tautai vykdyti Torą...
Tu savo dideliu gailestingumu padėjai jiems jų bėdoje“.


Kaip jau aiškinome kas yra dvasingumas, t. y. tada kai naudojame „sąlygojimo“ indus (norus).
O graikų valdymas pasireiškė tuo,
kad jie neleido Izraeliui naudotis „sąlygojimo“ indais.
Kitaip sakant uždraudė vykdyti Torą ir priedermes veiksmu,
kaip išoriniu būdu, ir taip pat vidiniu būdu,
t.y. graikai veikė Izraelio mintis.


Iš tikro Izraeliui nebuvo galimybės nukreipti Toros ir priedermių vykdymą „Dangaus vardu“.
Tai pasireiškė „meilės savo kūnui“ ideologijoje,
t. y. graikai norėjo, kad Izraelio tauta būtų buvusi paskendusi meilėje sau,
ir to dėka atskirta nuo Kūrėjo.


Baal Sulamas paaiškino, kad žodis Chanuka sudarytas iš dviejų žodžių chanu – ko (חנו- כה).
Tai reiškia „chanu“ – ilsėjosi, „ko“ (כה),
tai yra 25 (כה - gematrija 25) kislevo mėnesio dieną.
Iš tikro 25 kislevo dieną nebuvo karo chašmonėjų sukilime,
o buvo pertrauka.
Panašiai kaip prieš lemiamą ataką, kariuomenė nori sutelkti jėgas,
todėl kariuomenei duodamas poilsis,
kad galėtų persigrupuoti ir sukoncentruoti jėgas naujam karo tęsimui.
Tačiau kvailiai, gavę įsakymą nebepulti priešo, galvoja,
kad tai jau karo, t. y. „karo su savo vidiniais dvasiniais priešais“, pabaiga.


Todėl Chanuka simbolizuoja tik ištaisymą,
ir dar negalima naudotis indais (norais) šventume.
Tai tik pasiruošimas ir ištaisymas, ir yra draudžiama naudotis jais,
o galima tik „žiūrėti“ į Chanukos žvakes.
Iš tikro Chanukos žvakė simbolizuoja dvasinį stebuklą,
t. y. Izraelio tauta išsivadavo iš graikų valdžios, kuri draudė jiems laikytis Toros.
Tačiau tai tik pusė darbo, tai tik ištaisymas,
tai dar nėra „kūrimo tikslo“ pasiekimas.


Tačiau Šabatas simbolizuoja „lyg pasaulį, kuris ateis“,
todėl tai kas bus Galutiniame ištaisyme, galime pajusti per Šabatą.
Ir per Šabatą reikia būtina gauti malonumą,
tai yra naudotis gavimo indus (norus).
Tiktai turime jiems (norams) suteikti „sąlygojimo“ intenciją.
Ir prie šio tobulumo turi ateiti visi pasaulio gyventojais,
kaip parašyta: „Neatstumtas nuo Jo ir atstumtasis“.
Kūrimo tikslas yra „padaryti gerą kūriniams“,
t. y. gerumą turi gauti visi, nepriklausomai nuo tautos ir lyties.


Dabar galime atsakyti į klausimą, koks ryšis tarp Šabato ir taikos namuose.
Pavadinimas „namai“ rodo į tobulumą, t. y., kai žmogus yra „tobulume“, skaitosi,
kad jis randasi „namuose“, kaip pasakyta „su išmintimi bus pastatyti namai“.
Todėl, tie kurie gauna išminties (chochma) šviesą, vadinasi „esantys namuose“.
Tačiau, kai žmogui dar reikia ištaisymų,
jis turi labai saugotis,
kad nepakliūtų į svetimą (klipot) įtaką ir nenusidėtų.


Tada žmogus privalo išeiti iš „namų“,
nes draudžiama jam gauti šią didelę šviesą,
kad „išorinės“ jėgos (klipot) negalėtų prisitvirtinti ir pavogti šią šviesą.
Todėl žmogus turi išeiti į kelią (Kūrėjo kelią) ir gauti ištaisymus,
tada žmogus gali gauti ištaisymo šviesą,
vadinamą „paslėptu gerumu“ (chasadim mechusim).
Ir prie tos šviesos negali „prisikabinti“ išorinės jėgos (klipot).
Šis ištaisymas vadinamas achsanija (אכסניא - viešbutis),
nes šis ištaisymas skirtas tik „esantiems (ištaisymo) kelyje“.
Kokia ir yra visų viešbučių paskirtis.


Matome iš Toros, kad Noachas taip pat atliko tokį ištaisymą.
Ir tol kol žmogus nėra tobulume,
jis turi išeiti į „ištaisymo kelią“, nes tai „Kūrėjo kelias“,
ir tuo „keliu“ žmogus gali ateiti prie tobulumo.
Todėl žmonės, dar nepasiekę tobulumo vadinami „keliauninkais“,
ir nors jie gali būti teisuoliai, kaip Noachas,
bet vis tiek yra juose trūkumas,
nes jie ištaisė tik „dvasinius (sąlygojimo) indus“...


Kaip sakėme apie Chanukos žvakės prasmę,
kad tai tik dvasinis ištaisymo aspektas,
todėl yra draudžiama naudotis Chanukos žvakėmis,
nes stebuklas buvo tik dvasiniams indams.
Iš tikro galima tik žiūrėti į šias žvakes.
Tačiau Šabatas skaitosi tobulumu,
todėl per Šabatą galima gauti „namų“ šviesą.
Tai yra kūrimo tikslo šviesa,
todėl yra priedermė per Šabatą gauti kuo daugiau malonumų.
Tik viena sąlyga, kad šie malonumai turi būti šventume, t. y. „namų“ aspekte.
Todėl Šabatas vadinamas Šalom (taika, tobulumas).
Ir Šabatinės žvakės vadinamos: „Taika namuose“.