kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא 

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
 (Ištraukos)


 Zohar

 

Iš čia aišku, kad tas, kas nori pasakyti melą,

turi pradžioje paimti tiesos pagrindą,
tik paskui jo melas atrodys tikroviškas.


Iš tikro 
ש „Šin“ yra tiesos raidė,

todėl „tiesos pagrindu“ joje susijungė Tėvai.
(Tai reiškia, kad trys linijos raidėje 
ש yra užuomina į Abrahamą, Icchaką ir Jakovą,
t.y. tris savybes: gerumą, griežtumą ir harmoniją).


Ir (šiuo atveju) raidės  ק „Kof“ ir ר „Reiš“ reiškia „sitra achrą“ (netyrą pusę).
(„Sitra achra“ reiškia
קר  „kar – šaltį“, kurį sudaro šios raidės,
t.y. be jokios gyvybės.
Be to „sitra achra“ maitinasi iš malchut, kai ji yra „sušalusi jūra“).


Todėl tam, kad galėtų egzistuoti, šios raidės paėmė raidę „Šin“,
ir pasidarė žodis 
קשר  „kešer – ryšys – sąmokslas“.
(Ir tai nuoroda į sąryšį ir egzistenciją.)
Kai „Šin“ tai pamatė, iškart nuėjo į šalį.

 

                                           Sulam        Jehuda Ašlagas

 

Iš tikro skaitosi, kad „sitros achros“ raidės „Kof“ ir „Reiš“ tiesiog pagrobia tiesos raidę „Šin“.
Todėl dabar šviesa patenka pas „kitą dievą“,
ir „sitra achra“ yra statoma „Šin“ raidės pagalba,
padidėdama iki dešimties pilnų sfirot.


Taip pat pagrobtoji „Šin“ raidė tampa „griovimo“ aspektu,
juk iš šventumo griuvėsių yra statoma „sitra achra“.

Ir dabar yra pastatomi „adam belijaal“ – „nedoro žmogaus“ keturi dvasiniai pasauliai (Acilut, Brija, Jecira, Asija).

Dabar aišku, kaip raidės „Kof“ ir „Reiš“ tampa „sitros achros“ šaltiniais.
Taip pat jos yra vadinamos „falšo raidėmis“,
nes jas sufabrikuoja „sitra achra“,
tam kad sugriautų šventumo ir vienybės „pastatą“.


Iš šių šventumo „griuvėsių“ ir yra statoma „netyra pusė“,
ir svarbiausias šio „statymo“ veiksnys yra raidės „Šin“ pritraukimas į savo pusę ir valdžią.

 

Iš tikro raidės  ד  žodyje אחד  (Echad – „Vienas“ Kūrėjas) sufabrikavimo į raidęר   dėka,
yra gaunamas žodis
אחר   (acher – „kitas dievas“).
Taip ir yra pastatomi „kitų dievų“ statiniai.
Todėl melas ir falšas negalėtų egzistuoti tokia didele apimtimi,
jei „sitros achros“ raidės „Kof“ ir „Reiš “ nebūtų pagrobusios raidės „Šin“.

 

Ir jau paaiškinta, kad pas „sitrą achrą“ yra du šaltiniai, todėl parašyta:
„Jos paėmė „Šin“ ir pasidarė žodis
קשר   kešer, ryšys – sąmokslas“.
Tai reiškia, kad status raidės 
ד „Dalet“ kampas žodyjeאחד  „Echad“ – Vienas Kūrėjas,
yra suapvalinimas, ir taip yra „sufalsifikuojama“ raidė 
ר „Reiš“,
t.y. tvietoj „Echad – Vienas“ 
אחד  gaunasi žodis „acher“ אחר   – „kiti dievai“.

 

Iš tikro, kai yra pagrobiama raidė „Šin“,
pasidaro labai didelis sitros achros „prisitvirtinimas“ prie šventumo,
kuris yra vadinamas 
קשר „kešer“, ryšys – sąmokslas.
Ir šį labai „glaudų kontaktą“ yra labai sunku nutraukti.