kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

יהדות הלכה למעשה 

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

 
 
 

Uždaryti užduotį
Adaro mėnuo ir keturios Toros ištraukos     חודש אדר וארבע פרשיות


Be Esteros pasninko, Purimo ir Šušan Purimo, adaro mėnuo pasižymi dar tuo, kad keturių jo Šabatų metu (du yra prieš Purimą ir du – po jo) yra skaitomos „ארבע פרשיות“ – keturios Toros ištraukos, specialiai skirtos kiekvienam šių Šabatų. Jos skaitomos po įprastų tos savaitės Toros dalių.

Šios keturios ištraukos vadinasi: שקלים „Škalim“, זכור „Zachor“, פרה „Para“ ir החודש „Hachodeš“.

Visas adaro mėnuo turi didžio stebuklo antspaudą – stebuklo, padaryto judėjams Persų imperijoje Mordechajaus ir Esteros laikais ir todėl pagal išminčių nurodymą „nuo adaro pradžios padidinamas linksmumas“.


Šabatas שקלים „Škalim“       שבת פרשת שקלים


Šabatas שקלים „Škalim“ – tai paskutinis Šabatas prieš adaro mėnesio roš-chodeš arba Šabatas, sutampantis su roš-chodeš.

Kai Toros skaitymui pakviečiamas maftiras, jam paskaitoma ištrauka iš Šmot knygos (30 skyrius), kalbanti apie שקלים „škalim“.

Šventyklos laikais per adaro mėnesio roš-chodeš visoje šalyje buvo paskelbiama, kad atėjo laikas „škalim“ atidavimui: kiekvienas judėjas, vyresnis nei 20 metų, turėjo atiduoti pusę šekelio Šventyklai, tie pinigai buvo skirti visuotiniams aukojimams. 

Šio įstatymo šaltinis yra Toroje, „Šmot“ knygoje: „Kai skaičiuosi Izraelio sūnus... Tegul kiekvienas atneša atperkamąją auką už savo sielą... Štai ką tegul duoda kiekvienas, kuris yra surašomas [tai yra judėjas nuo 20 metų ir daugiau]: pusę šekelio, švento šekelio... Kaip išaukštinimą Kūrėjui... Turtingas – ne daugiau, o nepasiturintis – ne mažiau pusę švento šekelio turi duoti kaip išaukštinimą Kūrėjui – jūsų sielų išpirkimui.

Ir paimk šią išpirką, šį sidabrą iš Izraelio sūnų ir atiduok jį Laikinosios Pastogės statymui ir bus tai Kūrėjui geru prisiminimu apie Izraelio sūnus – jūsų sielų išpirkimui“.

Mūsų dienomis šios priedermės įvykdymui imamos trys sidabrinės monetos, kaip atsiminimas apie senovinį „pusę šekelio“.

Kodėl būtent trys? 

Todėl, kad būtent tris kartus paminimas žodis „išaukštinimas“ anksčiau pateiktoje citatoje.

Šios monetos yra atiduodamos į labdaros fondą, esantį kiekvienoje sinagogoje.

Tai yra daroma antroje Esteros pasninko dienos pusėje arba vakare po pasninko pabaigos, Purimo naktį, prieš Megilat Ester skaitymą. 

Reikia paminėti, jog tie „pusė šekelio“, kurie kadaise buvo atiduodami dykumoje, buvo skirti vienam tikslui – visuotiniam žmonių suskaičiavimui. Suskaičiavus visas surinktas monetas, paaiškėdavo vyresnių nei 20 metų vyrų skaičius, kurie buvo kviečiami visuomeninei tarnybai.

Judėjai nebuvo skaičiuojami „pagal galvas“.

Sulaužęs šį įstatymą karalius Davidas užtraukė sau ir visai tautai baisią bausmę – marą. 

O karalius Šaulis, ruošdamasis karui, elgėsi priešingai: jis skaičiuodavo kiekvieno, prisistačiusio tarnybai, atneštus ėriukus.  

Šis draudimas paremtas idėja, pagal kurią tautos vertingumas negali būti išreiškiamas kiekybiškai, bet tik kokybiškai.

Todėl kai sinagogoje norima išsiaiškinti, ar susirinko dešimt žmonių „minjanui“, pasakoma eilutė iš dešimties žodžių, ir kiekvienas tų žodžių susiejamas su vienu iš esančių sinagogoje.

Sekantis Šabatas po Šabato „Škalim“ vadinasi „pertraukos Šabatas“, todėl, kad jis atskiria Šabatą „Škalim“ nuo kitų Šabatų, kurių metu skaitomos likusios trys ištraukos iš „Arba parašajot“.

7 adaro – diena, kai pasak tradicijos, mirė Moše.

Nėra žinoma, kur yra jo kapas.

Ir ši diena paskelbta Atminties diena tų karių, kurių palaidojimo vieta nežinoma.


Šabatas זכור „Zachor“      שבת פרשת זכור


Paskutinis Šabatas prieš Purimą – tai Šabatas זכור „Zachor“.

Iš „aron kodeš“ išimami du Toros ritiniai ir kaip „maftiras“ skaitoma ištrauka iš knygos Dvarim (25 skyrius): „Atsimink, ką padarė tau Amalekas kelyje, išeinant iš Egipto“.

Šios ištraukos skaitymas – Toros priedermė.

O „haftara“ (iš I Šmuel knygos, 15 sk.) pasakoja apie Šaulio karą prieš Amaleką ir apie tai, kaip Šmuelis nužudė Amaleko karalių Agagą.

Šiai „haftarai“ ši ištrauka parinkta todėl, kad išminčiai prisakė, jog „prisiminimas turi būti pirmiau veiksmo“.

Kaip žinoma, Hamanas buvo tiesioginis Amaleko karaliaus Agago palikuonis ir jo pasmerkimas myriop kartu su jo dešimčia sūnų, buvo pažado „Visiškai ištrinsiu Aš atminimą apie Amaleką po dangumi“ (Šmot 17:14) įgyvendinimas.

Ir taip, priedermė „Atsimink, ką padarė tau Amalekas“ yra vykdoma prieš priedermę „Visiškai ištrinsiu“ tuo, kad šis Toros paliepimas yra skaitomas Šabato, einančio prieš Purimą, metu.


Šabatas פרה „Para“      שבת פרשת פרה


Šio Šabato metu laiminamas nisano mėnuo tuo atveju, jei šio mėnesio roš-chodeš išpuola sekantį Šabatą.

Jei roš-chodeš – šiokiadienis, tai Šabatas „Para“ eina prieš Šabatą, kai laiminamas nisano mėnuo. 

Šio Šabato metu taip pat imami du Toros ritiniai: iš vieno skaitoma šabatinė dalis, o iš kito – ištrauka iš knygos Bemidbar (19 sk.).

Yra nuomonė, kad šios ištraukos skaitymas taip pat yra Toros priedermė.

O šio Šabato „haftara“ – 36-tas pranašo Jechezkelio knygos skyrius, aprašantis Izraelio tautos apsivalymą Mašijacho laikais. 

Kas gi pasakyta ištraukoje, kuri skaitoma per Šabatą „Para“?

Tora nurodo joje, kaip reikia atlikti ritualinį apsivalymą po prisilietimo prie mirusiojo. Priemonė šiam apsivalymui yra raudonos karvės pelenai, kurie turi būti ištirpinami „gyvame“ šaltinio vandenyje.

Tuo vandeniu apšlakstomas rituališkai nešvarus žmogus.

Įstatymas apie „raudoną karvę“ yra iš tų Toros įstatymų, kurių prasmės negalime suvokti – šiuos įstatymus reikia tiesiog vykdyti.

Kūrėjas pasakė Izraeliui: „Tai – Mano įstatymas, ir tau uždrausta svarstyti apie jo prasmę“.

Bet kodėl būtent karvė? 

Ir kodėl būtent raudona?

Ir kodėl būtent ta, ant kurios niekada nebuvo uždėtas jungas?

Kodėl apvalo būtent jos pelenai?

Nėra atsakymo į šiuos klausimus. Pasakyta Toroje: „Tai, kas slapta, yra žinoma tik Kūrėjui, mūsų Dievui...“.

Tačiau yra nuomonė, kad „raudonos karvės“ užduotis – ištaisyti aukso veršio nuodėmę.

Midrašas sako: „Tegul ateina mama [t.y. karvė] ir ištaiso tai, ką padarė jos sūnus [t.y. veršis].

Tiesa, klausimai išlieka neatsakyti, pavyzdžiui, kodėl tam tikslui reikalinga būtent raudona karvė?..

Bet dabar yra svarbu išsiaiškinti, kodėl ši Toros ištrauka skaitoma būtent paskutinį adaro mėnesio Šabatą.

Atsakymas tas, kad ateinant nisano mėnesiui, imama ruoštis Pesachui, o pasiruošimas jam būtinai yra susijęs su apsivalymu nuo ritualinio nešvarumo.

Nes tik esant rituališkai švariu, galima atlikti nuvykimo į Jeruzalę ir Pesacho aukos priedermę.

Kiekvienas, kuris susitepė, prisilietęs prie mirusiojo, negali ateiti į Šventyklą ir valgyti Pesacho auką.

Todėl neatskiriama pasiruošimo Pesachui dalimi buvo priminimas apie pilno apsivalymo būtinybę – tai ir yra šios Toros ištraukos skaitymo prasmė.

Liaudis, klausydama šios ištraukos, žinojo, kad ateina ritualinio apsivalymo laikas, tam, kad būtų pasiruošę Pesacho priedermių vykdymui taip, kaip prisako Tora.


Šabatas החודש „Hachodeš“      שבת פרשת החודש


Šį Šabatą yra laiminamas nisano mėnuo, jei roš-chodeš – savaitės viduryje.

Būna, kad šis Šabatas sutampa ir su pačiu nisano mėnesio roš-chodeš.

Kodėl šis „Šabatas“ vadinasi החודש „Hachodeš“, tai yra „mėnuo“?

Pavadinimas atitinka pirmą žodį iš tos Toros ištraukos, kuri skaitoma šio Šabato metu kaip „maftiras“ (iš antro Toros ritinio).

Ši ištrauka – 12-tas Šmot knygos skyrius: „Šis mėnuo – mėnesių pradžioje jums, jis pirmas jums iš visų metų mėnesių“.

Apie visas priedermes, susijusias su Pesacho aukojimu – apie paaukojimo tvarką, Pesacho sederio struktūrą, apie macą ir marorą, apie „chameco“ draudimą ir t.t. – apie visa tai kalbama šioje ištraukoje.

Jis įveda į pasiruošimo Pesachui atmosferą. 

„Hachodeš“ Šabato „haftara“ paimta iš pranašo Jechezkelio knygos, 45 skyriaus: „Visi tautos žmonės...“ (pagal aškenazių tradiciją) arba „Taip pasakė Kūrėjas...“ (pagal sefardų tradiciją).

Jei nisano mėnesio roš-chodeš sutampa su Šabatu, išimami trys Toros ritiniai - kaip ir per Šabatą „Škalim“, jei jis sutampa su adaro mėnesio roš-chodeš.

Iš pirmo ritinio skaitoma savaitinė dalis, iš antrojo – apie paaukojimus Šabato ir roš-chodeš metu (Bemidbar 28), o „maftiras“ – ta ištrauka, kuri suteikė šiam Šabatui ypatingą pavadinimą.