kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זוהר תרומה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך  

Zohar „Visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)

1.Mokėmės.
Reikia mylėti Kūrėją „visa širdimi“ בכל לבבך (bechol levavecha).
Tai reiškia dviem širdies „pusėmis“.
Ir tai – du instinktai:
„gėrio instinktas“ ir „blogio instinktas“.


Ir jie abu kartu vadinasi „širdis“.
Vienas – „gera širdis“,
kitas – „bloga širdis“.
Todėl ir pasakyta:בכל לבבך ,
o ne: בכל לבך  su viena „Bet“ב raide.


Klausia.
Jei pasakysi, kaip galima blogio instinktu žmogui mylėti Kūrėją?
Juk blogio instinktas kaltina žmogų,
kad jis nesiartintų prie darbo Kūrėjui?


Ir atsako.
Šis darbas, t.y. mylėti Kūrėją „blogio instinktu“,
yra žymiai svarbesnis.
Tai reiškia, kai žmogus „suvaldo“ ir „sulaužo“ blogį,
tai ir yra tikra meilė Kūrėjui.
Tada žmogus žino, kaip „blogio instinktą“ priartinti Kūrėjo darbui...


Tai panašu į karalių, turėjusiu vienintelį sūnų,
kurį karalius labai mylėjo.
Todėl karalius prisakė sūnui,
kad jis nesiartintų prie blogos moters,
nes kas prisiartina prie blogos moters,
nevertas įeiti į karaliaus rūmus.


Sūnus pažadėjo vykdyti karaliaus norą su meile.
Karaliaus dvare už rūmų gyveno viena,
labai gražios išvaizdos ir labai gražaus kūno,
prostitutė.


Kartą karalius pasakė jai:
„Aš noriu patikrinti sūnaus atsidavimą man“.
Pasišaukė tą prostitutę ir liepė jai:
„Eik ir sugundyk mano sūnų,
kad pamatyčiau sūnaus atsidavimo man lygį“.


Ką padarė ši prostitutė?
Nuėjo pas karaliaus sūnų ir pradėjo jį gundyti visais būdais:
apsikabinti, bučiuoti ir glamonėti,
kad pažiūrėti ar sūnus bus tvirtas,
ir ar jis saugos karaliaus priesakus.
Tačiau sūnus sudraudė ją, nesiklausė jos ir atstūmė nuo savęs...


Tai sužinojęs, karalius labai apsidžiaugė ir įsivedė sūnų į savo rūmus,
bei davė jam dovanų, pripažinimą ir didelę garbę.
Iškyla klausimas:
kas sąlygojo sūnui visą šitą gerumą?
Atsakymas.
Ši prostitutė.


Ar turime mes už tai pašlovinti šią prostitutę?
Būtinai, turime pašlovinti ją dviem aspektais:

1. Kad įvykdė karaliaus liepimą.

2. Kad sąlygojo tam sūnui visą gerumą ir karaliaus meilę.