kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše ir Aronui, sakydamas: Štai tokie Toros įstatymai (חוקת chukat), kuriuos prisakė Kūrėjas sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums, tegul paima sau raudoną karvę (para aduma), tobulą, neturinčią trūkumo, ant kurios nebuvo uždėtas jungas“ (Bemidbar 19 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת שלח לך באור הקבלה והחסידות  

Vidinis savaitinės Toros dalies „Šlach lecha“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotįSavaitinė dalis pasakoja apie žvalgus (šnipus),
kuriuos išsiuntė Moše išžvalgyti Kenaano žemę,
ir moko kaip žmogus gali nusipelnyti „dvasinio matymo“.


Įvadas.
Parašyta: „Išžvalgykite Kenaano žemę“ (Bemidbar 13 – 2).
Iš tikro Moše išsiunčia 12 pačių labiausiai gerbiamų žmonių iš Izraelio tarpo žemės išžvalgymui ir įvertinimui.
Jų uždavinys buvo padaryti žemėlapį,
kaip galima geriau užkariauti šią šalį.
Tačiau įsižiūrėjus į vidinę pusę,
šių gerbiamų pasiuntinių tikslas buvo įvertinti „dvasinę“ šios būsimos Izraelio žemės pusę,
ir kaip galima į ją „įvesti“ sielą,
kur „žemė“ dvasiniu požiūriu reiškia – „norą“.


„Izraelio žemė“.
„Materialiu“ požiūriu Izraelio žemė nieko neišsiskiria nuo kitų:
Tie patys akmenys, medžiai ir kalnai.
Tačiau iš tikro ši šalis yra „nepaprasta“,
nes į ją yra įjungtos visos kitos „žemės“.
Iš tikro čia kiekvienas miestas,
kaip atskira valstybė,
kitaip sakant Izraelio žemėje yra visas „Žemės rutulys“.


„Ypatingas uždavinys“.
Izraelio tauta turi „įeiti“ į Izraelio žemę.
Tačiau pats žodis „įeiti“ reiškia,
kaip „materialią“, taip ir „dvasinę“ prasmes.
Iš tikro, kad pamatyti dvasinę Izraelio žemę,
reikia „dvasinių akių“.
Žmonės, turintys šį sugebėjimą,
iš „materialios formos“ supranta „dvasinę formą“,
ir jie gali „įvesti“ sielą į Izraelio žemę.
Todėl iš tikro žvalgai turėjo patikrinti ir pamatyti tikrą Izraelio žemės „formą“.
Tai ir buvo jų ypatingas uždavinys.


„Išminties žemė“.
Jau sakėme, kad Izraelis yra ne tokia, kaip kitos šalys,
Tai iš tikro chochmos (išminties) žemė.
Apie Izraelį parašyta Talmude:
„Izraelio žemės atmosfera suteikia išminties“ (Talmudas, Bava Batra 158 – 2).
Tai iš tikro šalis su žymiai didesniu šviesos potencialu,
tačiau reikia žinoti,
kaip galima gauti šią išmintį,
nes šiai šviesai reikalingas didelis pasiruošimas.
Tai buvo dar vienas žvalgų uždavinys:
Paruošti Izraelio tautos „indą“,
kad būtų galima į jį priimti Izraelio žemės „šviesą“.


Tačiau parašyta:
„Duok išmintį išmintingiems“ (Danielis 2 – 21),
Ir taip pat: „Ir kiekvienai išmintingai širdžiai daviau išminties“ (Šmot 31 – 6).
Ką tai reiškia?
Ar išmintis duodama, tam kuris yra išmintingas?
Taip!
Iš tikro „išmintinga širdis“ tai tik pasiruošimas išminčiai.
Apie tai parašyta:
„Yra geriančių vyną sau į gerumą, ir yra geriančių vyną – į blogumą (Jeruzalės Talmudas, Maaser Šeni 84).
Vynas dvasingume taip pat reiškia „išminties šviesą“.
Iš tikro žmogui reikia vyno,
tačiau jei jis išgeria per daug,
žmogus „užsiima“ tik pačiu savimi,
todėl vynas turi būti „linksminantis“,
o ne „apgirtinantis“.
Iš tikro, gerdamas vyną,
žmogus turi pastoviai save kontroliuoti ir klausti:
„Ar aš linksminu save,
ar aš geriu vyną, nes tai yra priedermė?


„Šviesos išėjimas“.
Kai žvalgai sugrįžta iš savo kelionės,
jie nuteikia visą tautą prieš Moše,
Iš tikro jų poelgis iššaukia tai,
kad Izraeliui ima grėsti išnaikinimas.
Moše meldžiasi Kūrėjui ir stengiasi sušvelninti žvalgų nuodėmę.
Savo maldoje Moše sako:
„Ir dabar tegul padidėja (יגדל נא) Tavo potencialas Kūrėjau, kaip kalbėjai“ (Bemidbar 14 – 17).
Žodis „tegul padidėja“ Toroje yra parašytas su didele „Jud“ raide.
Didelė „Jud“ raidė tai užuomina į didelį „chochmos“ (išminties) šviesos kiekį.
Todėl žvalgų nuodėmė sąlygojo didelio kiekio chochmos šviesos „išėjimą“ iš indo.
Šis kiekis buvo toks didelis,
kad Izraelio tautai grėsė išnaikinimas.
Todėl Moše prašo Kūrėją sugrąžinti chochmos šviesą ir neišnaikinti Izraelio.


Grėsminga situacija.
Iš tikro sugrįžę žvalgai atnešė sumaištį,
nepasitikėjimą Kūrėju pažadu ir abejones Moše,
kaip tautos lyderiu Izraelio tarpe.
Šios apkalbos ir abejonės pasklido po visą Izraelio stovyklą,
taip, kad visa tauta tą naktį verkė.
Ta naktis buvo 9 Avo diena.
Apie ši verksmą pasakė Kūrėjas:
„Jūs verkiate veltui,
todėl aš padarysiu šią dieną „Didelio verksmo diena“ iš kartos į kartą (Berešit Raba).
Ir sekančius 40 metų buvo uždėtas nuosprendis,
kad tą naktį mirdavo 19 tūkstančių žmonių,
kol galiausiai išmirė visa karta.
Tačiau nuosprendis tuo nesibaigė,
nes tą pačią 9 Avo dieną buvo sugriautos ir abi Šventyklos Jeruzalėje,
taip pat tą pačią dieną buvo galutinis judėjų išvarymas iš Ispanijos,
9 Avo prasidėjo abu Pasauliniai karai.
Iš tikro šią „juodą“ dieną žmonijos istorijoje atsitiko visos didžiausios katastrofos ir nelaimės.
Matome, kokia yra didelė „lašon hara“ – apkalbų ir blogų kalbų žala visame pasaulyje.


Išvada.
Savaitinė dalis baigiasi priederme apie cicitą,
Kaip „gydymą“ nuo visų blogų kalbų.
Apie cicitą parašyta:
„Ir pamatysite jį (cicitą) ir prisiminsite visas Kūrėjo priedermes ir atliksite jas“ (Bemidbar 15 – 39).
Rabi Šimonas, knygos Zohar autorius sako:
„Vargas šiai kartai – palaiminta ši karta“.
Ir iš tikro, jei žmogus mokosi „vidinės Toros“ (kabalos),
jis gali nusipelnyti „dvasinio matymo“.
tada visas žmogaus gyvenimas virsta „palaiminimu“.
Tačiau, jei jis kasdien vis giliau „grimzta“ į materialumą,
tada jo gyvenimas virsta „prakeikimu“.